+420 605 388 306 umobil.cz@email.cz
V košíku máte
Košík

Položek:0

Cena:0 Kč

Košík
uMobil.cz | Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ZÁRUKA  PRO  SPOTŘEBITELE JE NA U NÁS ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ   24  MĚSÍCŮ

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné pro kupní smlouvy uzavřené od 1.6.2022. jsou smluvní a platí pro nákup v internetovém obchodě www.umobil.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatel internetových stránek www.umobil.cz je od 1.1.2021 společnost MP distribuce s.r.o. ič 06437664 sídlem Záluží 315 , Milotice 69605, dále jen prodávající. Prodávající neprovozuje provozovnu (prodejnu). Prodávající provozuje pouze eshop prostřednictvím www.umobil.cz . Nabídka na www.umobil.cz je určena pouze spotřebitelům. Má-li kupující zájem o uzavření kupní smlouvy ne jako spotřebitel (na firmu, v rámci podnikání, na právnickou osobu, na ič atd...) je nutné kontaktovat prodávajícího předem a dohodnout podmínky uzavření takové kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt (osoba) nesplňující definici spotřebitele dle § 419 obč. zák. nikoliv spotřebitel, řídí se smluvní vztahy ustanoveními uvedenými v těchto obchodních podmínkách. Zboží dodáváme pouze na území ČR. Veškerá práva kupujícího vyplývající z kupní smlovy uplatňuje kupující výhradně u prodávajícího.

1. Vymezení pojmů

Kupní smlouva: definuje § 2079 obč. zákoníku. Prodávající se zavazuje předmět koupě odevzdat a po uhrazení celé kupní ceny umožní kupujícímu nabytí vlastnického práva. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí celou kupní cenu včetně ceny za zvolenou doparavu při převzetí není-li dohodnuta platba předem. Kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím lze uzavřít výhradně distančním způsobem, a to objednávkou na www.umobil.cz případně po telefonu či emailem.

Spotřebitelská smlouva: definuje § 1810 obč. zák. Smlouvu uzavírá spotřebitel s podnikatelem ( spotřebitel s prodávajícím ).

Uzavření kupní smlouvy – při objednání zboží za pomocí prostředků komunikace na dálku s požadavkem kupujícího na doručení přepravní společností - bezkontaktní způsob převzetí - vzniká momentem objednání a potvrzení přijetí objednávky kupní smlouva uzavřená za pomoci prostředků komunikace na dálku. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ve smyslu § 1822 obč. zák.: Smlouva je v momentě uzavření předána kupujícímu elektronicky formou automatického emailu v podobě potvrzení objednávky (není-li tato pouze rezervací), dále při plnění smlouvy (převzetí věci a uhrazení je tato smlouva dodána spotřebiteli ve fyzické-elektronické formě v podobě faktury-dokladu o koupi), a tímto jsou také předány v elektronické podobě kupujícímu obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel § 419 obč. zák. – je člověk, který při uzavírání smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba nesplňující definici spotřebitele dle § 419 obč. zák., a je osobou , která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (nákup zboží na IČ , DIČ , název společnosti kupujícího atd…). Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle těchto obchodních podmínek (tedy dohodou). Záruka je tímto stanovena dohodou na 3 měsíce. Odstoupení od kupní smlouvy je možné jen po dohodě, lhůta pro vyřízení reklamace není pevně stanovena. Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamace jdou k tíži kupujícího. Zrušení kupní smlouvy po plnění (uhrazení a převzetí zboží kupujícím) dohodou: Kupní smlouvu lze zrušit po dohodě obou zúčastněných stran. Kupující a prodávající se mohou písemně dohodnout na zrušení kupní smlouvy kdykoliv v průběhu jejího trvání. Stornopoplatek za zrušení kupní smlouvy je stanoven minimálně ve výši 20% z kupní ceny a bude odečten kupujícímu z kupní již uhrazené ceny. Podmínkou zrušení kupní smlouvy je vrácení zakoupeného zboží v nezměněném stavu oproti plnění kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené se zrušením kupní smlouvy po dohodě hradí kupující. Veškeré finanční nároky prodávajícího budou řešeny zápočtem z uhrazené kupní ceny.

Prodávající neprovozuje prodejnu či provozovnu. Jedná se pouze o eshop. Dopravu zboží zakoupeného na www.umobil.cz s dodáním do místa určení, kterou si kupující zvolil zajišťují jiné společnosti (např. GLS, PPL, DHL, Geis, Česká pošta, Úloženka s.r.o. a další dopravci a výdejny, jež provozují jiné podnikatelské subjekty.) Výdej a dodání zakoupeného zboží na www.umobil.cz na výdejnách zajišťují jiné společnosti (např. Česká pošta, Úloženka s.r.o.  a další), které zárověň tato výdejní místa provozují. Žádné z míst, kde lze vyzvednout zboží zakoupené na www.umobil.cz neprovozuje prodávající.

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Je-li nějaká část těchto obchodních podmínek neplatná nezneplatňuje tato celé obchodní podmínky. Pouze vlastní neplatnou část. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.umobil.cz. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.umobil.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Objednávka

Objednávka je možná řádným vyplněním objednávkového formuláře na www.umobil.cz, nebo telefonicky na tel. čísle 605 388 306 , nebo emailem, který prodávající provozuje. Uskutečněním objednávky souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami a je povinen se s nimi seznámit v plném rozsahu před uskutečněním objednávky. Kupující není oprávněn měnit povahu nabídky a požadovat jiné, než nabízené zboží za jiných než nabízených podmínek. Bude-li tak ze strany kupujícího učiněno je taková kupní smlouva neplatná. V případě uskutečnění objednávky řádným vyplněním objednávkového formuláře na www.umobil.cz, bude o tomto kroku spotřebitel informován automatickým emailem, ve kterém mu bude sděleno i číslo jeho objednávky. Případné chyby v objednávce způsobené špatným vyplněním ze strany kupujícího lze opravit na žádost kupujícího do 1 hodiny od objednání zboží. Kupující se zavazuje, že bude na zadaném kontaktním telefonním čísle a emailu v objednávce k zastižení a bude v případě poptřeby s prodávajícím komunikovat ohledně jeho objednávky a dodání objednaného zboží. Zažádat o opravu údajů v objednávce lze emailem, nebo telefonicky. Za správnost údajů uvedených kupujícím v objednávce odpovídá kupující. Při objednání více jak tří kusů zboží, nebo přesáhne-li celková cena objednaného zboží 20.000,-Kč může být vyžadována po kupujícím záloha splatná před dodáním zboží ve výši 100% z ceny objednávky. V případě, že kupující bude nekontaktní (nelze se kupujícímu dovolat, nereaguje na emaily atd) vyhrazuje si prodávající právo kupujícímu objednané zboží nedodat (toto neplatí v případě platby provedené po dohodě předem). Nelze jednostranně bez souhlasu prodávajícího požadovat rezervaci na objednané zboží deší jak 3 dny. Zboží je po objednání dodáno kupujícímu bez zbytečného odkladu způsobem, který si kupující zvolil při objednání.

V případě, že prodávající nebude schopen dostát svému závazku a zajistit plnění potvrzené objednávky, nebo její části (např. zboží se již nedodává, nevyrábí, je dlouhodobě nedostupné, není možné dodat zboží za původní cenu např. z důvodu nestandardního výkyvu kurzu koruny vůči světovým měnám, je-li zboží vyprodané – skladové zásoby jsou omezené, atd.), je prodávající takovou objednávku oprávněn zrušit, nebo prodloužit termín dodání objednaného zboží, případně zaslat podobný typ zboží v podobné cenové kategorii o čemž kupujícího včas informuje. V případě zrušení objednávky bez zbytečného odkladu prodávající kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky. Jakmile je zboží expedováno (předáno přepravci k dodání), je o tomto kupující informován emailem. Kupující souhlasí se započetím plnění kupní smlouvy ze strany dodavatele ihned po jejím uzavření.

Kupující spotřebitel - je povinen plnit (zajistit převzetí a uhrazení objednaného zboží). Kupující se v případě neuhrazení a nepřevzetí objednaného zboží ve stanoveném termínu (vyjma odstoupení od kupní smlouvy v souladu se zákonem (občanský zákoník) § 1829 obč.zák.) zavazuje uhradit stornopoplatek 100,-Kč + cenu za dopravu (uvedeno v objednávce) v případě, že bylo zboží již expedováno. Dlužná částka je splatná do 14 dní od odmítnutí převzetí, nebo odmítnutí uhrazení zboží, nebo od data do kdy mělo být zboží kupujícím převzato a uhrazeno (v případě , že tak neučinil) na účet prodávajícího MP distribuce s.r.o. 2101293745/2010, variabilní symbol: číslo objednávky. Toto ustanovení platí v jakémkoliv případě neplnění kupní smlouvy ze strany kupujícího (např. při odmítnutí převzetí zboží od dopravce, nevyzvednutí na výdejně,poště atd., neuhrazení kupní ceny atd.. Výjimku tvoří odmítnutí plnění z důvodu poškození zásilky, které kupující doloží vyplněným a potvrzeným protokolem dopravce dokládající poškození zásilky.) 

Kupující ,který není spotřebitelem - není oprávněn jednostranně odstoupit od kupní smlouvy. Kupující se v tomto případě zavázal uhradit stornopoplatek ve výši 20% z prodejní ceny + cena za dopravu (uvedeno v objednávce) v případě, že bylo zboží již expedováno. Dlužná částka je splatná do 14 dní od zrušení kupní smlouvy (od data např. odmítnutí převzetí, nebo neuhrazení zboží k uvedenému datu), nebo od data do kdy mělo být zboží kupujícím převzato a uhrazeno (v případě , že tak neučinil) na účet společnosti MP distribuce s.r.o. 2101293745/2010 , variabilní symbol: číslo objednávky. Toto ustanovení platí v jakémkoliv případě neplnění kupní smlouvy ze strany kupujícího (např. při odmítnutí převzetí zboží od dopravce, nevyzvednutí na výdejně,poště, neuhrazení kupní ceny atd.. Výjimku tvoří odmítnutí plnění z důvodu poškození zásilky. Toto kupující doloží vyplněným a potvrzeným protokolem dopravce dokládající poškození zásilky.

Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy prodávající předal zboží dopravci.

Objednané zboží je zravidla expedováno do pěti pracovních dní není-li zvlášť sjednán jiný (např. expresní) termín dodání. Kupující (není-li sjednán jiný způsob dodání a platby) se zavazuje zboží převzít bez zbytečného odkladu v den doručování zásilky se zakoupeným zbožím a uhradit doběrečnou cenu uvedenou v objednávce v momentě doručení dopravcem, či doručovatelem při převzetí věci. V případě uložení zásilky na některé z výdejen kupující věc převezme do tří pracovních dní od oznámení o uložení zásilky a uhradí cenu uvedenou v objednávce při převzetí věci od dopravce, či doručovatele.

4. Cena zboží

Uvedené ceny na www.umobil.cz jsou konečné včetně veškerých zákonem stanovených daní (DPH, daň ze zisku atd..) a poplatků. Vztahuje-li se na zboží dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech tzv. recyklační poplatek - Poplatek za likvidaci historického elektroodpadu – PHE je tento poplatek také obsažen v uvedené ceně.Výše PHE: mobilní telefony a příslušenství = 1 Kč. Vztahuje-li se na výrobek poplatek na autorské odměny dle vyhlášky č.488/2006 Sb., je taktéž již zahrnut v ceně.

5. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit zboží při převzetí není-li smluveno jinak. Objednané zboží je možné zaplatit v hotovosti (není-li smluveno jinak) a to přesnou částkou (uvedeno v objednávce) při jeho převzetí (např. česká pošta , kurýr , při vyzvednutí na výdejně atd.). Kupující obdrží  doklad o koupi – fakturu s vyznačenými informacemi o prodávajícím a kupujícím (tento doklad nemusí být součástí dodávky zboží a může být dodán až po zaúčtování platby) , který kupní smlouvu s prodávajícím uzavřel, také informace o výrobku včetně jeho výrobního čísla, délce záruky a další informace a položky stanovené zákonem. Doklad o koupi – faktura je nedílnou součástí kupní smlouvy a tento doklad je důležité doložit při identifikaci výrobku a prokazování nabytí výrobku při uplatnění reklamace, a dalších práv z kupní smlouvy plynoucích. V případě absence dokladu o kopi - faktury v dodávce zboží upozorní na tuto skutečnost kupující prodávajícího ihned (do 24hodin) po převzetí zboží. Neučiní-li kupující tak, má se za to , že doklad o koupi - faktura byla součástí dodávky zboží již při převzetí a uhrazení věci. Jedná-li se o vyjímečně smluvenou platbu předem, tak úhrada v plné výši kupní ceny včetně dopravného dané objednávky bude provedena kupujícím do tří pracovních dní na smluvený účet. V případě neuhrazení plné kupní ceny dle objednávky v daném termínu nebude zboží kupujícímu dodáno a objednávka bude stornována pro porušení podmínek kupní smlouvy ze strany kupujícího. Jedntlivé náklady na dodání při : Dobírce v hotovosti  150,- Kč / Platbě předem na účet  130,-Kč / Dobírce provedené kartou  250,-Kč . Pokud na dodání nespěcháte nabízíme i dopravu zdarma (náklad na dodání 0,-Kč) v případě platby předem převodem na náš účet (vhodné např. pro větší společnosti). Tuto službu je možné zrealizovat po dohodě se zákazníkem a to na žádost kupujícího před uzavřením kupní smlouvy. Dodání zboží je v tomto případě cca 14-30 dní od zaúčtování platby a to dopravcem, kterého zvolí prodávající. 

6. Převzetí zboží

Při převzetí zásilky se zakoupeným zbožím dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky a v případě jejího poškození či poškození obsahu zásilky kontaktovat dopravce a vytvořit zápis o poškození zásilky, nebo jejího obsahu. Tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Expedice zboží prodávajícím je zpravidla do 5 pracovních dní od objednání. Nezapočítávají se do této lhůty dny volna, nepracovní dny a státem uznané svátky. Zakoupené zboží  kupující převezme a uhradí oproti převzetí na místě , nebo do 3 pracovních dní od doručení zboží na výdejnu o čemž je kupující informován automatickým emailem případně sms, nebo telefonicky. Po dohodě lze dané lhůty prodloužit. Změna dopravce ze strany prodávajícího vyhrazena. Dodání zboží provede smluvní přepravce prodávajícího, který může být oproti objednávce v průběhu plnění nahrazen i dopravcem jiným, který poskytne minimálně stejnou službu a to zdůvodu  např. kapacitních ,kvalitativních atd...

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných vadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Je-li dodané zboží jakkoliv poškozeno (poškrábáno, podřeno, nefunkční atd..), spraví o tomto stavu kupující prodávajícího ihned, nebo nejpozději do 24 hodin po fyzickém převzetí zboží písemnou formou např. emailem. V případě poškození zásilky či poškození jejího obsahu vytvoří kupující s dopravcem zápis o poškození zásilky, nebo jejího obsahu. Tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu ihned písemnou formou (např.emailem) bez zbytečného odkladu.

Kupující, který je spotřebitelem, má co nejdříve provést prohlídku zboží po dodání, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace např. poškozeného zboží . Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu. Je-li dodané zboží jakkoliv poškozeno (poškrábáno, podřeno, nefunkční atd..), spraví o tomto stavu kupující prodávajícího ihned, nebo nejpozději do 24 hodin po převzetí zboží. Doporučujeme písemnou formou např. emailem.

Zjevné vady poté kupující reklamuje u prodávajícího. Pro kladné vyřízení takové reklamace je vhodné doložit záznam o poškození výrobku při dopravě, potvrzené dopravcem.

Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného, anebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku nese v plném rozsahu kupující.

Odpovědnost nahodilé zkázy (vzniku škody na zboží) přechází na kupujícího v momentě převzetí věci, nebo v momentě zapůjčení věci prodávajícím po celou dobu zapůjčení až do vrácení věci zpět prodávajícímu (např. po dobu odzkoušení věci kupujícím před jejím uhrazením, převzetím, nebo jen při odzkoušení bez následného uzavření kupní smlouvy atd.)

Kupující je po převzetí zboží, před tím, než začne výrobek používat, povinen se seznámit s návodem k obsluze a účelem, k němuž je výrobek určen. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně užívání věci kontaktuje kupující prodávajícího před započetím užívání věci.

7. Rozpor s kupní smlouvou

Viz obč. zák. § 2161. Vada na výrobku, která se projeví během dvanácti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě rozporu s kupní smlouvou má kupující - spotřebitel právo u nové věci dle § 2169 obč .zák. na dodání nové věci bez vad, není-li to vzhledem k dané vadě nepřiměřené. Pokud se vada týká součásti věci, má kupující právo pouze na bezplatnou výměnu této součásti. Je-li vada výrobku neodstranitelná, může od kupní smlouvy odstoupit. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě prodávajícím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8. Záruční podmínky - podmínky reklamace

Na námi na eshopu prodávané mobilní telefony poskytujeme pro spotřebitele záruku 24 měsíců od převzetí věci.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána kupujícímu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě a byla-li tato shledána reklamací oprávněnou. Tato doba je definována od převzetí výrobku prodávajícím k reklamaci do doby vyřízení reklamace. V případě výměny zboží v záruční době nezačíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadné součásti, případně slevu z kupní ceny. Není-li takový postup možný, má právo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží právo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží právo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Má-li výrobek vadu pro kterou hodlá kupující odstoupit od smlouvy a neoznámí-li kupující vadu prodávajícímu včas – bez zbytečného odkladu ( do 3 dnů od projevení - zjištění vady ) pozbývá kupující právo od smlouvy odstoupit.

Vadný výrobek může být po dohodě vyměněn za jiný.

Kupující, který není spotřebitelem má při uplatnění záruky:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné a řádné odstranění vady.

- jde-li o vadu neodstranitelnou odstoupit od kupní smlouvy.

Vzájemná kompatibilita výrobků různých značek není zaručena. Nejsou-li výrobky různých značek mezi sebou vzájemně kompatibilní nejedná se o výrobní vadu a případná reklamace uvedeného nemusí být uznána. Plnou kompatibilitu lze zaručit pouze u používání výrobků stejné značky.

Není-li stanoveno jinak: Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. U věcí použitých se odpovědnost prodávajícího vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím - spotřebitelem a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 2168 odst. 3 občanského zákoníku). Projeví-li se vada na výrobku při prodeji použitého zboží do 6 měsíců od prodeje-převzetí výrobku a neprokáže-li se že tato vada vznikla až po převzetí platí že se jedná o vadu, která existovala již v době převzetí výrobku. Neoznámí-li kupující zjevnou vadu prodávajícímu včas bez zbytečného odkladu (do 3 pracovních dnů od projevení se - zjištění vady) nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, reklamaci spotřebitele vyřídí bez zbytečného odkladu v zákonem stanovené lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná bežet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Podmínkou je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek a vadu případně odstranit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamaci a veškerá práva kupujícího plynoucí z kupní smlouvy je nutné uplatnit vždy u prodávajícího (dodavatele). NOZ § 2172. Jakýkoliv jiný postup je porušením záručních podmínek a může být důvodem k zamítnutí-neuznání reklamace, nebo ostatních práv kupujícího plynoucích z kupní smlouvy.

Servisní-technický zásah do výrobku v běhu záruky jinou, než prodávajícím určenou osobou je hrubým porušením záručních podmínek a může být důvodem k zamítnutí případné reklamace .

Na produkt dodaný kupujícímu zdarma (dárek) se záruka nestanovuje žádná (dárek k výrobku jako je např. příslušenství a služby poskytované zdarma, softwarový produkt poskytovaný zdarma např. navigace, hry, aplikace atd…), tak jako na veškeré příslušenství dodávané k výrobku zdarma (sluchátka, nabíječky , USB- HDMI a jiné kabely, paměťové karty, obaly, foli, skla atd.) Povahu produktů dodávaných zdarma určuje prodávající (např. barva, velikost, typ, druh materiálu atd.) Prodávající si také vyhrazuje právo v případě skladové nedostupnosti nabízeného dárku (produktu dodávaného zdarma) nahradit takový produkt produktem jiným s podobnými užitnými vlastnostmi (např. folie na LCD poskytnutá jako dárek může být jiného rozměru než velikost LCD telefonu k jehož nákupu byla tato folie poskytnuta zdarma jako dárek ). Kupující (obdarovaný) má právo dárek odmítnout případně jej nepoužitý vrátit na vlastní náklady prodávajícímu (dárci).

REKLAMACE

V případě reklamace doporučujeme zaslat kopii faktury a reklamovaný výrobek společně s podepsaným a vyplněným reklamačním protokolem (PDF nebo XLS) na adresu:

umobil.cz - REKLAMACE

Záluží 315

Milotice 69605

TATO ADRESA JE KORESPONDENČNÍ A SLOUŽÍ PRO PŘÍJEM ZÁSILEK S REKLAMACEMI. NEJEDNÁ SE O PROVOZOVNU. REKLAMACI NA UVEDENÉ ADRESE NELZE UPLATNIT OSOBNĚ - PŘEDAT OSOBNĚ.

Prodávající je oprávněna přijímat k záruční opravě pouze výrobky, které sám prodal.

Vyskytne-li se u zakoupeného výrobku v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu u prodávajícího reklamovat. Práva kupujícího plynoucí z uzavřené kupní smlouvy jsou na třetí osobu nepřenosná!

Vadou výrobku se rozumí změna (vlastnosti) výrobku, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo nevhodná výrobní technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je výrobek vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Nezasílejte výrobky s obaly, ochranými foliemi, skly atd. které nejsou zakoupeny u naší společnosti a nejsou předmětem reklamace. Z důvodu přeskoumání vady na výrobku budou z výrobku odstraněny všechny části , které nejsou originálními částmi výrobku. Výrobek proto zasílejte k reklamaci ve vlastním zájmu v původním stavu. Tedy tak jak Vám byl dodán (bez folií, polepů, doplňků, a dalších částí jež nejsou originální součástí výrobku).

Záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost výrobku kratší než poskytovaná záruka. Životnost baterií a příslušenství k telefonům je 6 měsíců od zakoupení v případě doržení zásad používání pro baterie platí: Baterii telefonu je nutné udržovat stále alespoň v mírně nabitém stavu. Baterie nepoužívaná se cca do 1 měsíce sama vybije. U baterie ponechané ve vybitém stavu déle jak jeden týden může dojít k nevratnému poškození a tato již nemusí být dále funkční. Používaní ,nebo ponechání v přístroji vadných, poškozených, či zcela nefunkčních baterií může zapříčinit znehodnocení Vašeho přístroje. Na Vady vzniklé nesprávným použitím se záruka nevztahuje. Životnost datových nosičů např. paměťových karet je 3 měsíce od zakoupení.

Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle dohod stanovených těmito obchodními podmínkami. Záruka je tímto stanovena dohodou na 3 měsíce od převzetí věci. Zrušení kupní smlouvy je možné jen po dohodě, termín pro vyřízení reklamace není pevně stanoven, proplacení nákladů spojených s uplatněním reklamace není možné.

Způsob uplatnění reklamace

V případě vad výrobků zakoupených u prodávajícího, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo výrobek u prodávajícího reklamovat. Doporučujeme zaslat poštou na adresu sídla společnosti (s minimální úložní dobou 7 dní pro případ, že bychom nebyli zrovna v momentě doručování zásilky na doručovací adrese přítomni). Osobní uplatnění reklamace a předání reklamovaného výrobku není možné. Jako e-shop nemáme provozovnu, kde by bylo možné výrobek osobně k reklamaci předat.

Kupující bez zbytečného odkladu odešle-doručí vadný výrobek prodávajícímu. Rovněž sdělí prodávajícímu při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (nejpozději tak učiní následující pracovní den od uplatnění reklamace) jaké právo při uplatnění reklamace si zvolil (jaké jsou požadavky kupujícího). Již uplatněná práva nemůže kupující následně měnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámí-li kupující zjevnou vadu prodávajícímu včas bez zbytečného odkladu bude mu toto vytknuto (§1921 NOZ) a nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Reklamovaný výrobek by neměl být uzamčen bezpečnostním kódem, nebo chráněn jakýmkoliv bezpečnostním prvkem ze strany uživatele. Takováto reklamace může být vyřízena jako neoprávněná z důvodu nemožnosti přezkoumání vady výrobku a případné odstranění vady. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby byl výrobek pro přepravu zabalen do vhodného a dostatečně jej chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, dále pojištěn a rovněž aby zásilka byla označena příslušnými symboly. Výrobek musí být kupujícím zabalen ve vhodném obalu, který zabrání jeho poškození při přepravě, v úplném stavu, nemusí být včetně příruček, kabelů, softwaru, a veškerého ostatního příslušenství tak, jak jej kupující převzal při zakoupení od prodávajícího, pokud toto není předmětem reklamace. Kupující prokáže pro řádné uplatnění reklamace původ zboží nejlépe doložením záručního listu nebo kopií dokladu o koupi, popřípadě jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamovaný výrobek zakoupil u prodávajícího. Při reklamaci za využití dopravce se doporučuje pečlivě si uschovat podací lístek, jako doklad o zaslání zboží k reklamaci a také zvolit odpovídající službu dopravce tak, aby se předešlo případnému poškození obsahu zásilky.

Reklamace by měla obsahovat:

- identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresu), včetně uvedení telefonního spojení a emailu,

- název reklamovaného výrobku a přesný, jasný, výstižný a dostatečně konkrétní popis závady,

- kompletní výrobek, který je reklamován (případně i příslušenství, s nímž byl zakoupen- je-li toto předmětem reklamace, nebo má spojitost s uvedenou vadou).

- záruční list, případně kopii dokladu o zakoupení výrobku, prokazující nabytí výrobku.

- při reklamaci za využití dopravce korespondenční adresu, na niž si kupující přeje zaslat vyřízenou reklamaci. Není nutná, pokud je tato adresa shodná s bydlištěm či sídlem kupujícího.

Lhůta k uplatnění práva z odpovědnosti za vady

Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila – byla zjištěna a to nejpozději do tří pracovních dnů od projevení se - zjištění vady. Případné prodlení při pokračujícím užívání výrobku s vadou může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení výrobku a může být důvodem k zamítnutí reklamace. Záruka se na základě uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) prodlužuje v případě, že tato byla oprávněná o dobu od uplatnění reklamace do doby, do které byl kupující povinen si vyřízenou reklamaci převzít (rozumí se den předání výrobku dopravci za účelem zpětného doručení reklamovaného výrobku kupujícímu po vyřízení reklamace) pouze u spotřebitele.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet (např. akumulátory - životnost 6 měsíců, datové nosiče a paměťové karty - životnost 3 měsíce).

Lhůta pro vyřízení reklamace

Uplatnil-li kupující spotřebitel právo z odpovědnosti za vadu výrobku řádným způsobem, je prodávající nebo jím pověřená osoba povinna rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě pro vyřízení reklamace (§ 19 odst. .3 Ochr.Spotřebitele).

Stav reklamace kupující zjistí telefonickým, nebo emailovým dotazem na stav reklamace. To platí i o podání informace o vyřízení reklamace. Na tel.č. 605 388 306, email: umobil.cz@email.cz

Kupujícímu, který není spotřebitelem, bude reklamace vyřízena v co nejkratším možném termínu. Dle dohody není v tomto případě stanovena konkrétní lhůta pro vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace proto může být delší třiceti dní. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je tímto pro kupujícího, který není spotřebitelem stanovena na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace. Kupující, který není spotřebitelem nemá nárok na proplacení nákladů spojených s uplatněním reklamace či jiných práv plynoucích z kupní smlouvy určené pro spotřebitele.

Rozsah záruky

Námi prodávané výrobky jsou opatřeny pečetěmi (speciální samolepka), které mají zabránit neodbornému vstupu do nitra výrobku (přístroje). V případě porušení této pečetě se spotřebitel vystavuje riziku, že jím uplatněná reklamace bude zamítnuta z důvodu neodborného zásahu do výrobku. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Výrobek je vždy po přijetí do reklamace nutno uvést do továrního nastavení z důvodu řádného přezkoumání vady. Ve výrobku nemohou být při přezkumu vady jakákoliv jiná data, která by mohla ovlivnit správnou funkčnost výrobku než ta která dodal s výrobkem výrobce. Zachování uživatelských dat a uživatelem provedených nastavení ve výrobku zaslaném k reklamaci není možné. Společnost uMobil s.r.o. neprovozuje servis mobilních telefonů.

Reklamace je neoprávněná v případě, že:

- je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,

- byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen,

- byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu , nebo dokladů o koupi.

- je výrobek mechanicky poškozen, nese známky hrubého zacházení, je-li poškozen ohněm ( či vystaven nepřiměřeným teplotám), je-li zjištěn průnik kapaliny do výrobku (např. oxidace výrobku, zčervenání oxidačních známek umístěných ve výrobku pro kontrolu průniku kapaliny) - yjímku tvoří výrobky opatřené IP ochranou výrobce. V tomto případě bude důvod průniku kapaliny posouzen a v případě oprávněné reklamace takovéto vady bude reklamace řešena jako oprávněná.

- dojde k neoprávněnému zásahu do výrobku (demontáž, montáž, pokus o opravu atd…), k neoprávněnému odstranění bezpečnostních prvků proti neodborné manipulaci (demontáž, pokus o opravu atd...) a zejména odstranění oxidačních a bezpečnostních čidel a známek ve výrobku umístěných.

- je výrobek používán s neoriginálním, nebo poškozeným příslušenstvím. Zejména používáním neoriginálních nabíječek a baterií.

Záruka se nevztahuje na:

- na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,

- jakýkoliv neodborný zásah do software výrobku, např. přeinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd...

- poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,

- vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen, nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,

- vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,

- vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku,

- u výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

- je zakázáno používat SIM karty jiných formátů (velikostí) než pro jaké je výrobek určen. Při použití adaptéru velikosti SIM se vystavuje kupující riziku, že bude slot na SIM – čtečka SIM poškozena. Takto mechanickým poškozením vzniklou vadu není možné odstranit zdarma v rámci záruky.

Upozornění: Chybné uživatelské nastavení výrobku není vadou výrobku a proto nemůže být takováto reklamace uznána jako oprávněná. Záruka se mimo jiné nevztahuje na závady, odchylky a vzniklé chyby způsobené chybným nastavením výrobku uživatelem, neodborným zásahem do software výrobku, např. přeinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd... Takto vznilké vady, odchylky a chyby musí kupující řešit s poskytovatelem od kterého byla služba , nebo softwarový produkt pořízen. V případě uplatnění reklamace kupující souhlasí s uvedením výrobku do továrního nastavení z důvodu přezkoumání reklamované vady.

Převzetí výrobku po vyřízení reklamace

Po vyřízení reklamace je výrobek zdarma (pouze první zaslání) zaslán zpět kupujícímu na adresu, kterou kupující uvede jako doručovací (bez uvedení doručovací adresy bude odeslán na odresu ze které byl výrobek k reklamaci odeslán) o čemž je kupující informován emailem. Kupující je povinen si reklamovaný výrobek po vyřízení reklamace převzít v průběhu jeho doručování případně během úložní doby ,která je zvoleným dopravcem stanovena (maximálně však na vyžádání 7 dní). Neučiní-li tak jdou účelně vynaložené náklady spojené s náhradním plněním k jeho tíži. Bude-li prodávající nucen uschovat věc – nevyzvednutou reklamaci na určitou dobu je tímto stanoven uskladňovací poplatek 50,- Kč (vč. DPH) za den uskladnění ode dne nepřevzetí. Nepřevezme-li si kupující reklamaci do půl roku ode dne, kdy měla být tato vyzvednuta, má právo prodávající takový výrobek prodat a získané prostředky použít na úhradu skladného. Zbytek získané částky bude kupujícímu zaslán jím zvoleným způsobem (např. na účet, složenkou atd…) Neprokryjí-li získalné prostředky výši skladného , bude dlužná částka za skladné po kupujícím vymáhána.

9. Specifikace prodávaného zboží

Prodávané zboží je schváleno pro prodej a použití v ČR a v členských zemích EU a je schváleno pro volné obchodování v Evropském Hospodářském Prostoru - EHP bez omezení dle stanov EU o volném pohybu zboží, osob , služeb a kapitálu - European Economic Area (EU distribuce). Námi nabízené telefony jsou schváleny pro provoz v EU sítích se SIM kartami a službami evropských operátorů. S jinými SIM kartami v sítích jiných operátorů nemusí být plně či zcela funkční. Námi nabízené telefony podporují plně pouze mobilní operátory, mobilní sítě a SIM karty EU operátorů. Na podmínky využívání služeb neevropských operátorů a mimo EU se prosím informujte před zakoupením telefonu u operátora jehož služby chcete využívat. Také doporučujeme kontaktovat výrobce odpovídající značky a dotazovat se u něj na možnost využití výrobku v sítích neevropských operátorů. Bezchybnou funkčnost telefonů můžeme garantovat pouze s odpovídajícími simkartami EU operátorů. Omezená funkčnost, či poškození telefonu, zablokování atd. v důsledku využití neptařičné simkarty, nebo simkarty a služeb neeu operátora není možné řešit v rámci záruky. Používání u nás zakoupených telefonů s jinými než odpovídajícími simkartami EU operátorů nedodporučujeme. Námi nabízené výrobky s označením "CZ distribuce" a specifikace tohoto označení: Jako česká distribuční společnost se 100% českým kapitálem a vlastnictvím si vyhrazujeme právo na označování námi nabízených výrobků označením "CZ distribuce". Výrobky s označením "CZ distribuce" se nikterak neliší od výrobků běžně prodávaných v ČR  a členských zemích EU, neb všechny výrobky určené pro prodej v EU jsou stejné. Zakoupením výrobku s označením "CZ distribuce" nezíská kupující žádné výhody, nebo omezení oproti výrobkům bez tohoto označení. Jedná se pouze o označení nemající vliv na stav zakoupené věci. MP distribuce s.r.o. jedná v oblasti prodeje a nabízených služeb samostatně a nespadá do žádné z prodejních či servisních sítí nebo prodejních , či servisních řetězců.

10. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu, také pro zaslání např. dotazníku spokojenosti a pro statistické účely. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že nezbytné údaje pro doručení zboží (jméno, adresa, email, telefon) budou zpracovávány kupujícím zvoleným dopravcem. za účelem kontaktování při doručování zásilek a vlastním doručení.

11. Odstoupení od smlouvy

Sdělení pro spotřebitele: Vzorové poučení - V souladu se zákonem (občanský zákoník) § 1829 obč.zák. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené výhradně použitím prostředků komunikace na dálku (internet, telefon atd.). do 14 dní od převzetí zboží . Platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána spotřebiteli. Výrobek kupující vrací ve vlastním zájmu ve shodě s kupní slouvou, tedy tak jak mu byl prodávajícím dodán. Spotřebitel odpovídá dodavateli dle § 1833 obč.zák. za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jedná se zejména o náklady spojené s odstranění uživatelských a neoriginálních dat, uživatelem nastavených a neodstraněných uživatelských účtů, hesel, gest a různých provoz omezujících uživatelem provedených nastavení na přístroji vyžadující k jejich odstranění servisní zásah, Jedná se též je-li to nutné o vyčištění telefonu, nutnou výměnu části výrobku, nebo příslušenství z hygienických důvodů (např. použitá a znečištěná sluchátka atd…) a celkové náklady spojené s uvedením zboží do stavu, ve kterém bylo spotřebiteli předáno (např. výměna poškozených a opotřebených částí výrobku) atd. Jedná se tzv. o snížení hodnoty zboží ze strany spotřebitele. Částka skutečně vynaložených nákladů může být dána kupujícímu k úhradě a řešena vzájemným zápočtem pohledávek. V každém konkrétním případě bude tato náhrada stanovena individuálním posouzením v samostatném řízení a je splatná ihned. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (předáno, nebo zasláno) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží jím vrácené ve změněném stavu oproti předání kupujícímu při zakoupení, např. poškozeno, opotřebeno, chráněno bezpečnostním prvkem, opatřeno nastavením osobních účtů, bude nekompletní atd., vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Náklady spojené s navrácením věci prodávajícímu hradí kupující. Kupní cena bude spotřebiteli vrácena způsobem, jakým byla kupujícím uhrazena, případně jinak na základě dohody (na účet, složenkou atd.) do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy pouze v případě, že bude zboží prodávajícímu v zákonné lhůtě předáno-vráceno, či prokázáno, že bylo zboží odesláno zpět prodávajícímu. Ne dříve. Dle § 1832 - Cena nákladu na dodání zboží je nejnižší možná cena na dodání zboží při plnění objednávky která byla uvedená v den objednání na našich stránkách v obchodních podmínkách v bodě č.5. Iinformace o nákladech na dodání lze také nalézt sekci „možnosti dodání“. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí občanským zákoníkem a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Práva plynoucí z kupní smlouvy jsou nepřenosná na třetí osoby.

Upozornění pro kupující,kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu Občanského zákoníku: Právo odstoupit od smlouvy je podle § 1829 občanského zákoníku omezeno pouze na spotřebitele! Kupující ,který není spotřebitelem není oprávněn jednostranně odstoupit od kupní smlouvy. V případě požadavku kupujícího na zrušení kupní smlouvy bude kupní smlouva stornována - zrušena pouze po dohodě s prodávajícím. Kupující se v tomto případě zavazuje uhradit stornopoplatek ve výši 20% z prodejní ceny (minimálně však 500,-Kč) + cena za dopravu (uvedeno v objednávce) a kupující uhradí i veškeré náklady spojené se zrušením kupní smlouvy. Bude-li vrácené zboží ve změněném stavu oproti plnění kupní smlouvy zavazuje se kupující uhradit náklady spojené s uvedením věci do stavu ve kterém mu bylo zboží dodáno - předmětného plnění kupní smlouvy. Práva plynoucí z kupní smlouvy jsou nepřenosná na třetí osoby.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě dle § 1829 obč.zák. doporučujeme provést odstoupení od smlouvy uvedeným způsobem a odeslat prodávajícímu kompletní dodávku zboží, které má být vráceno včetně dopisu s následujícím textem formuláře:

„ Odstupuji dle § 1829 obč.zák jednostranně od smlouvy ze dne DD . MM . RRRR , číslo objednávky: XXXXX , číslo faktury: XXXXXXXX a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:………. (poštovní poukázkou na adresu: …………..)“ Datum a podpis.

Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího by mělo být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a ORIGINÁLU dokladu o koupi! Pokud možno ve stavu v jakém bylo kupujícímu dodáno se všemi náležitostmi včetně původního obalu.

Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Adresa pro zaslání (slouží pouze pro příjem zásilek) : umobil.cz , Záluží 315 , Milotice 69605 .

Osobní předání výrobku není možné. Jako eshop nemáme provozovnu – prodejnu, kde by bylo možné výrobek osobně prodávajícímu předat a reklamaci (odstoupení) uplatnit. Uvedená zasílací adresa (sídlo společnosti) není veřejně přístupným místem určeným pro styk s veřejností.

Výklad: Uzavření kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku vyžaduje výhradní použití alespoň jednoho z těchto prostředků, tj.neosobní účast obou stran od objednání až po převzetí a uhrazení věci kupujícím. Pouze v tomto případě se jedná o kupní smlouvu uzavřenou za pomocí prostředků komunikace na dálku.

Vzniknou-li zúčastněným stranám vůči sobě navzájem pohledávky – dluží-li si vzájemné plnění stejného druhu, lze tyto pohledávky uspokojit vzájemným zápočtem těchto pohledávek. § 1985 obč. zák.

Je-li k zakoupenému zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

12. Závěrečná ustanovení

Zobrazené barevné varianty výrobků na katalogových listech jsou pouze informativní a nemusí se vždy shodovat se skutečně dodanou variantou výrobku. Výjimku tvoří výrobky, u kterých je např. barva specifikována přímo v názvu výrobku a dále pak výrobky, u kterých je požadovaná barva přímo specifikována kupujícím v poznámce u objednávky. Jednotlivé výrobky se mohou softwarově i hardwarově lišit v závislosti na způsobu výroby a dodání dodavatelem. Např. software se může u jednotlivých dodávek konkrétního modelu obsahově lišit. Také např. hardwarové qwertz/y klávesnice nemusí vždy odpovídat zvolenému jazyku v telefonu. Není to technicky ani možné. Výrobky jsou prodávány tak, jak jsou vyrobeny, dodány a schváleny pro prodej v EU. Tedy zejména příslušenství ,které je součástí balení výrobku je v podobě takové jaké je a nelze se dožadovat bezplatně dodání příslušenství jiného. (Např. chci zdarma jiná sluchátka, chci zdarma jinou nabíječku a pod...) Standardně jsou námi dodávané mobilní telefony dodávány s českým manuálem a tento je součástí SW telefonu jako aplikace, v případě že si zákazník přeje tištěný návod, je nutné o tom spravit prodejce při objednání. Stačí toto uvést v poznámce objednávky. Dodávané výrobky mohou nést znaky některého z mobilních operátorů. Uskutečněním objednávky kupující souhlasí s podmínkami stanovenými v tomto nákupním řádu, se kterými měl možnost se seznámit před uskutečněním své objednávky a byl na ně dostatečně předem upozorněn. U mobilních telefonů je před expedicí objednávky ověřena funkčnost a kompletnost balení a balení je opatřeno přelepem dodavatele. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Od 1.2.2016 platí nová právní úprava pro řešení spotřebitelských sporů. Kromě České obchodní inspekce ( www.coi.cz ) se může v závislosti na pověření dané instituce spotřebitel také obrátit na Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Finančního arbitra a s postupem času na instituce, které získají k této činnosti pověření ministerstvem.

Informace k akcím, nabídkám a službám jiných dodavatelů, prodejců, eshopů atd.: Chcete-li využít akcí, nabídky a služeb jiných dodavatelů, prodejců, eshopů atd.. (např. cashback , prodloužení záruky, pojištění, nákup ve značkovém shopu autorizovaného prodejce-dealera konkrétní značky atd..)  je třeba se obrátit na toho kdo Vámi pořadované nabízí a akci pořádá a řídit se pravidly toho kdo nabízenou službu-akci poskytuje a svůj nárok u poskytovatele takovéto akce-služby uplatnit. Naše nabídka je uvedená na našich stránkách www.umobil.cz a neřešíme sliby jiných...  Naše společnost jedná v oblasti prodeje a nabízených služeb samostatně a nespadá do žádné z prodejních či servisních sítí nebo prodejních , či servisních řetězců.

Ceník administrativních úkonů (ceny vč. DPH): 

-Změna fakturačních údajů po plnění kupní smlouvy - převzetí věci kupujícím a uhrazení věci a zaslání dokladu s novými fakt.údaji. Cena za úkon 200.-Kč . Nelze vyžadovat změnu fakturačních údajů z kupujícího, který není spotřebitelem na spotřebitele a obráceně!

-Vyhledání, vystavení a zaslání opisu dokladu o koupi. Cena za úkon 500.-Kč.

Tuto službu administrativních úkonů lze využít pouze v případě je-li to legislativně a technicky možné. Tato služba není pro naši společnost povinná ani závazná. Lze o ni požádat. Další úkony a jejich ceny jsou smluvní a odvíjí se od dané situace a potřeb zákazníka.

Ceník technických úkonů (ceny včetně DPH):

Hardwarová diagnostika 500,-Kč

Softwarová diagnostika 500,-Kč

Zajištění přehrátí software - cena je individuální dle typu telefonu. Minimálně však 1000,-Kč

Odstranění zamykacího kodu, sobních účtú, gest, zabezpečovacích prvků - odemčení telefonu - cena je individuální dle typu telefonu. Minimálně však 1500,-Kč

Odstranění uživatelských dat 500,-Kč

Tuto službu technických úkonů lze využít pouze v případě je-li to legislativně a technicky možné. Tato služba není pro naši společnost povinná ani závazná. Lze o ni požádat. Další úkony a jejich ceny jsou smluvní a odvíjí se od dané situace a potřeb zákazníka.

Mobilní telefony
O nás
+420 605 388 306
Po - Pá: 10:00 - 16:00
umobil.cz@email.cz
Možnosti dopravy
Kurýr po ČR za 150 Kč

DO ZAHRANIČÍ NEZASÍLÁME

Aktuální obchodní podmínky| Reklamace| Možnosti dodání| Návody| Kontakty

Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů